กิจกรรมการแข่งขัน/ประกวด

การแข่งขันทักษะด้านโปรแกรมสำนักงาน

 1. เพื่อให้ผู้เข้าแข่งขันได้ศึกษาหาความรู้ ตลอดจนพัฒนาทักษะทางด้านโปรแกรมสำนักงาน
 2. เพื่อให้ผู้เข้าแข่งขันนำความรู้ด้านโปรแกรมสำนักงานมาใช้ให้เกิดประโยชน์

คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน

 1. สมัครเป็นทีม ทีมละ 2 คน ไม่จำกัดจำนวนทีมที่เข้าร่วมแข่งขัน
 2. เป็นนักเรียน/นักศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. หรือ ปวส.

การแข่งขัน STU E-SPORT 2021 (ประเภทแข่งขันเกมส์ ROV)

 1. เพื่อให้ผู้ร่วมแข่งขันได้พัฒนาการเล่นเกมส์ต่อยอดสู่การทำงานแบบทีมเวิร์ค
 2. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมแข่งขันได้แสดงความสามารถพัฒนาไปสู่มืออาชีพในอนาคต

คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน

 1. นักเรียน/นักศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. หรือ ปวส.
 2. สมัครเป็นทีม ทีมละ 5 คน ไม่จำกัดจำนวนทีมที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย

 1. เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เพิ่มพูนความรู้ทางกฎหมายและนำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
 2. เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ในด้านวิชาการและวิชาชีพไปพร้อมกับการพัฒนาความรู้ทางด้านกฎหมายแก่ชุมชน

คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน

  เป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช.

ซุปเปอร์แบรนด์แฟนพันธุ์แท้ 2021” (SUPER BRAND BATTLE 2021)

 1. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีทักษะในการรับรู้เกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดผ่านเครื่องมือต่างๆ ของแบรนด์สินค้า ในระดับประเทศและระดับสากล
 2. เพื่อปลูกฝังแนวความคิด ทัศนคติที่ดี และเห็นคุณค่าของแบรนด์สินค้าทั้งในระดับชาติและสากลให้กับนักเรียน นักศึกษา

คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน

  นักเรียน/นักศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. หรือ ปวส. จัดเป็นทีมๆ ละ 3 คน สามารถจัดทีมแบบคละสาขาวิชา และชั้นปีได้ แต่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน

การประกวดมารยาทไทย

 1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษามีกิริยามารยาทที่งดงาม
 2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ได้รับความรู้และความเข้าใจในเรื่องมารยาทในสังคมไทย
 3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ได้มีความรู้ มีจิตสำนึกและร่วมอนุรักษ์ส่งเสริมคุณค่าด้านมารยาทไทย

คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน

  เป็นนักเรียน นักศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ระดับ ปวช. , ปวส.